دستگاه بخور و رطوبت ساز دستگاهی است که با تولید بخار آب، رطوبت هوا را افزایش می دهد. این دستگاه ها به دو نوع گرم و سرد تقسیم می شوند. دستگاه های بخور گرم از گرما برای تولید بخار آب استفاده می کنند و دستگاه های بخور سرد از روش های بدون گرما برای تولید بخار آب استفاده می کنند.

9مورد یافت شد
نمایش
فیلتر

منوی اصلی